Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Z dniem

25 maja 2018 r

. nastąpi rozpoczęcie stosowania

Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(RODO)

(zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO) w związku z czym

"TORNADO - Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne" Sp. z

o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-235) przy ul. Jarochowskiego 8/4,

informuje, że od

dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane

z przetwarzaniem przez

"TORNADO - Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne" Sp. z

o.o. Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1)

administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest

"TORNADO - Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne" Sp. z

o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-235) przy ul. Jarochowskiego 8/4)

2)

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych

kontakt:

biuro@tornado.poznan.pl

3)

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu

realizacji zawartej umowy.

4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są

podmioty upoważnione przepisami

prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa

Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy

ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z

Administratorem;

5)

Pani/Pana dane osobowe

nie będą

przekazane do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej;

6)

Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a.

w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres

obowiązywania umowy,

b.

w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed

zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń

wynikających z umowy lub z innego tytułu,

c.

w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze –

przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi

przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków

z nich wynikających,

7)

Przysługuje Pani/Panu:

a)

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b)

prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c)

prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18

Rozporządzenia;

e)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie

art. 21 Rozporządzenia;

f)

prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

8)

ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed

jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio

zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)

RODO;

9)

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

10)

podanie Pani/Pana danych osobowych jest

warunkiem koniecznym do

świadczenia usług

a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości

świadczenia usług (realizacji umowy);

11)

Pani/Pana dane

NIE będą

poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator oświadcza, że dysponuje wykwalifikowana kadrą (pracownicy i współpracownicy) i że spełnił wymagania określone określone w Rozporządzeniu RODO dotyczące warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatnej do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.